EU-bidrag. Utmätning. Kvittning. Lagstöd.

Sedan Jordbruksverket beviljat ett EU-bidrag har kronofogdemyndigheten i ett «beslut om kvittning» utan utmätning tagit bidraget i anspråk för en statens fordran mot bidragsmottagaren. Åtgärden har befunnits sakna lagstöd och har undanröjts.

Jfr EG-domstolens dom den 19 maj 1998 i mål C-132/95, Jensen och Korn- og Foderstofkompagniet (REG 1998 s. I-2975).