Sivilprosess. Advokatbevilling. Erstatning

En advokat fikk sin bevilling tilbakekalt av Advokatbevillingsnemnda etter domstolsloven § 230 første ledd nr. 3 på grunn av manglende innlevering av regnskap med revisjonserklæ-ring. Etter at tilfredstillende regnskap var innsendt, søkte han om å få advokatbevillingen tilbake, men dette ble nektet under henvisning til praksis om at den nedre grense for varigheten av tilbakekall burde være ett år. Ved senere rettssak fikk advokaten medhold i at det ikke var anledning til å avslå søknaden når forholdet som førte til tilbakekall var brakt i orden. Staten ble pålagt erstatningsansvar på objektivt grunnlag for den uhjemlete myndighetsut-øvelsen med pønalt preg som fratok advokaten muligheten til å utøve sitt yrke. Dissens 4-1.