Sivilprosess. Rettslig interesse. Selskapsrett. EMK

A som dels direkte, dels indirekte, eide alle aksjene i et selskap, anla sak med påstand om at EMK art. 6 var krenket ved likningsbehandlingen av selskapet. A ble ikke ansett som «victim» etter EMK art. 34. Påstått konvensjonsbrudd må som hovedregel forfølges av selskapet selv, og saken ble enstemmig avvist. Også As krav om erstatning på grunn av påstått konvensjonsbrudd ble avvist (dissens med hensyn til begrunnelsen).