Marknadsföring. Konsumentskydd

En näringsidkare hade skickat ett textmeddelande till en konsuments mobiltelefon med en förfrågan om ett erbjudande angående prenumeration på en namngiven tidskrift fick sändas till konsumenten. Näringsidkarens förfarande ansågs innebära i 21 § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet avsedd otillåten direktmarknadsföring. Förfarandet ansågs även vara otillbörligt mot konsumenterna och det förbjöds med stöd av stadgandena i 2 kap. konsumentskyddslagen. (Omröstn.) KonsumentskyddsL 2 kap 1 §

L om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet 21 §

L om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden 20 §