Arbetsrätt. Konkurrensförbud

En produktchef var anställd vid ett bolag som idkade handelshusverksamhet. Till produktchefens arbetsavtal hänförde sig ett avtal om konkurrensförbud. Till följd av överlåtelse av rörelsen övergick produktchefen i ett annat bolags tjänst. Även om den ursprungliga arbetsgivaren hade haft i 16 a § (724/1990) arbetsavtalslagen förutsatta synnerligen vägande skäl att ingå ett konkurrensförbudsavtal, var avtalet giltigt i förhållande till den som övertog rörelsen endast om även denna hade i nämnda stadgande förutsatta synnerligen vägande skäl att hålla avtalet i kraft.

ArbetsavtalsL 16 a § (724/1990)