Leasing. Återkrav.

Avtalsvillkor som ger leasegivare rätt att ändra avgift vid ränteändring avseende den egna finansieringen har ansetts medföra skyldighet att sänka avgiften vid räntesänkning. Sedan avtalet överlåtits, har leasetagaren ansetts ha rätt till återkrav mot förvärvaren för överlå-tarens överdebiteringar.

Lagrum: 27 § lagen (1936:81) om skuldebrev. Jfr Nord. Domss. 1989 s. 292.