Kjøpsrett. Heving

Spørsmål om underleverandørs krav på eiendomsrett til salgstingen ga kjøper adgang til å heve kjøpet. Etter kjøpsloven § 41 tredje ledd likestilles en pretendert rettighet med en fastslått rettsmangel med mindre kravet er «klart ugrunnet». Høyesterett la til grunn at det er situasjonen på tidspunktet da det er aktuelt å gjøre misligholdsbeføyelsen gjeldende, som er avgjørende. Høyesterett ga hevningsrett, og uttalte at når § 41 tredje ledd kommer til anvendelse, får ikke vilkåret i § 39 første ledd om vesentlig kontraktsbrudd stor selvstendig betydning. Selgeren ble tilkjent vederlag for kjøpers nytte av salgstingen, jf. § 65 første ledd.