Kjøp av fast eiendom. Erstatning ved opplysningssvikt. Meglers ansvar

Høyesterett la til grunn at selger og megler var solidarisk ansvarlige overfor kjøper for kjø-pers økonomiske tap på grunn av mangelfulle opplysninger ved eiendomssalg. Meglerselskapet erkjente ansvar på culpagrunnlag, men anførte at deres ansvar var subsidiært i forhold til selgerens, men fikk ikke medhold. At kjøperen hadde inngått forlik med selgeren og frafalt å gjøre ytterligere krav gjeldende mot ham, avskar i utgangspunktet ikke meglerens regresskrav mot selgeren.