Gave. Arverett. Personrett

En aldersdement kvinne ga ca. 1,3 M kr til sine nærmeste slektninger – fettere og kusiner. Erklæringen om gaven var undertegnet også av hjelpeverge og av overformynderen. Giveren døde kort etter, og boet tilfalt i samsvar med et gjensidig testament hennes og før avdøde ektemanns slekt med en halvpart hver. Mannens slekt anla sak med påstand om at gaven var ugyldig fordi giveren led av en alvorlig sinnslidelse, men fikk ikke medhold. Høyesterett la til grunn at gaven virket naturlig, og fant ikke årsakssammenheng mellom giverens aldersdemens og gaven – som bestod av midler arvet fra giverens bror som var død kort før. Retten tok ikke stilling til om giveren led av en alvorlig sinnslidelse. Det forhold at en av gavemottakerne opptråtte som hjelpeverge, medførte ikke ugyldighet.