Entreprenad. Takpris. Löpande räkning. Bevisbörda.

En konsument har i tvist med en näringsidkare ansetts ha bevisbördan för uppgiften att ett avtal om entreprenad på löpande räkning innefattat ett s.k. takpris. Målet avgjort av Högsta domstolen i dess helhet.

Lagrum: 36 § konsumenttjänstlagen (1985:716) och 35 § konsumentköplagen (1990:932)

Jfr Nord. Domss. 1975 s. 342 och 1989 s. 265 samt Nord. Domss. 1/2002 ref nr 116 (s.30).