Kontraktsrett. Entreprise

Tvist om ansvar for «merkostnader» påløpt etter at driften av tunnellanlegg under Oslofjorden måtte legges om som følge av uforutsette løsmasser i tunnelltraséen. Høyesterett la til grunn at begrepet «merkostnader» omfattet forskjellen mellom faktisk påkrevde kostnader som følge av forhold byggherren svarer for og beregnete kostnader ved drift uten slike forhold.