Arbetsrätt. Arbetsavtal. Arbetslön. Ändring av villkor i arbetsavtal.

Ett bolag, som tidigare idkat busstrafik med långvariga kontrakt, hade efter att kollektivtrafiken blivit konkurrensutsatt förlorat en anbudstävling och gått miste om marknadsandelar Bolaget ansågs ha haft rätt att utöver verkställda uppsägningar ensidigt sänka verkstadspersonalens löner med åberopande av ekonomiska uppsägningsgrunder. Det gällde ett lönetillägg som vunnit hävd som arbetsvillkor. HD konstaterade att arbetsgivaren enligt HD:s tidigare praxis kan anses ha rätt att ensidigt sänka löner om denna åtgärd tillsammans med övriga saneringsåtgärder är nödvändig för att garantera företagets fortsatta verksamhetsförutsättningar och om lönen inte understiger minimilönerna i kollektivavtalet. Se HD:1996:89, HD 1997:83.