Konkurs, Försäkringsbolag. Företagshypotek. Aktiebolag.

Efter det att ett bolag försatts i konkurs har ett ömsesidigt försäkringsbolag, där konkursbolaget var försäkringstagare, fördelat återbäringsmedel till bolaget. Beloppet ansågs inte omfattat av företagshypotek enligt lagen (1984:649) om företagshypotek. (Jfr NJA 1982 s. 900 och 1997 s. 759)

Lagrum: 2 kap. 1 § första stycket lagen (1984:649) om företagshypotek.

Jfr Nord. Domss. 1982 s. 543.