Sivilprosess. Rettslig interesse. EØS

Et utenlandsk selskap ble pålagt plikt til å betale arbeidsgiveravgift til folketrygden uten at de ansatte var omfattet av et korresponderende medlemskap i folketrygden. Selskapet og tre av de ansatte anla sak med påstand om at pålegget om å betale arbeidsgiveravgift var ugyldig. Spørsmål om EØS-retten ga de ansatte søksmålsrett med påstand om at vedtaket var en restriksjon av den frie bevegelighet i strid med EØS-avtalen art. 28. Saken ble avvist for de tre ansattes vedkommende. Uttalt at effektivitetsdoktrinen ikke utelukker at nasjonale pro-

sessregler kan stille krav til saksøkerens tilknytning til saken. Det ble vist til at de ansatte ved å kreve medlemskap i folketrygden kunne få prøvd spørsmålet om forskjellsbehandling med hensyn til trygderettigheter er i strid med art. 28.