Varemærke.

G havde fået varemærket CELEBRA registreret her i landet i året 1998 i henhold til § 16 i lov nr. 45/1997 om varemærker for bestemte varer i klasse 5 ifølge den internationale klassifikation for varer og tjenesteydelser. I året 2001 ansøgte PE om registrering af varemærket CELERA for varer i nogle klasser, heriblandt samme varer i klasse 5 som den tidligere registrering af CELEBRA omfattede. G gjorde indsigelser over for registreringen angå-ende varer i klasse 5, og herefter udslettede Patent- og varemærkestyrelsen denne registrering. Ankenævnet for immaterielle rettigheder på det industrielle område stadfæstede denne afgørelse ved kendelse. PE anlagde sag mod G og nedlagde påstand om principalt at ankenævnets afgørelse blev omstødt, og at det påkendtes at registrering af varemærket CELERA skulle bevare sin gyldighed hvad angår varer i klasse 5. Subsidiært krævede han at den førnævnte kendelse blev ændret således at registreringen af varemærket CELERA skulle bevare sin gyldighed angående receptpligtige præparater i klasse 5. Herredsrettens retsafgørelse blev stadfæstet om at der var for stor risiko for forveksling af varemærkerne, jf § 14, stk. 1 i lov nr. 45/1997. Derfor blev G frifundet af krav fra PE.