Mönsterintrång. Bestämmande av intrångsersättning.

Målet gällde tillämpning av den s.k. bevislättnadsregeln i 35 kap.5 § rättegångsbalken och den s.k. hjälpregeln i 36 § andra meningen mönsterskyddslagen (1970:485), Enligt förstnämnda lagrum får rätten uppskatta skada till skäligt belopp, om det är fråga om en inträffad skada och full bevisning inte alls eller endast med svårighet kan föras. I den föreliggande tvisten ansåg Högsta domstolen att förutsättningar för tillämpning av bevislättnadsregeln saknades. Vid tillämpning av hjälpregeln i 36 § andra meningen mönsterskyddslagen fann Högsta domstolen att skadeståndsbeloppet med hänsyn till omständigheterna borde bestämmas med försiktighet.

Lagrum: 5 och 36 §§ mönsterskyddslagen (1970:485) och 35 kap.5 § rättegångsbalken.