Erstatningsrett. Forsikringsrett. Regress

A ble påført skade ved bilulykke og fikk erstatning av bilens trafikkforsikringsselskap B. Skaden var også etter sin art omfattet av en ulykkesforsikring hos C tegnet av As arbeidsgiver. C søkte regress hos B som i sin tur gjorde fradrag for regressbeløpet i skadeoppgjøret med A. A anførte at regressretten bare kunne gjøres gjeldende innenfor rammen av den enkelte erstatningspost i skadeoppgjøret, men fikk ikke medhold. Høyesterett kom til at det kunne kreves regress for alle ytelser utløst av ulykken innenfor rammen av den ansvarlige skadevolders totale ansvar, jf. skadeserstatningsloven § 3-7 nr. 3.