Barnevern. Omsorgsovertakelse

Høyesterett opprettholdt vedtak om omsorgsovertakelse av fysisk funksjonshemmet jente som på domstidspunktet var 13 1/2 år. Det ble blant annet lagt vekt på jentas standpunkt, mors mangelfulle evne til positivt samarbeid med støtteapparat og at dette handlingsmønsteret kunne ha negativ innvirkning på datterens forhold til omsorgspersoner. Mor fikk begrenset samværsrett.