Familjerätt. Adoption. Process

En man hade adopterat sin sambos minderåriga dotter. Till följd av lagstadgandena om adoptivförhållanden medförde detta dock att modern miste vårdnaden om barnet.

Adoptionen hade byggt på ett misstag angående innehållet i lagen. Eftersom adoptionen inte var förenlig med barnets bästa återbröts beslutet om fastställande av adoptionen. AdoptionsL 1 §, 2 § 1 mom, 6 § 2 mom, 12 §

RB 31 kap 7 § 1 mom 4 punkten