Familjerätt. Barn och föräldrar. Underhåll för barn. Återbäring av obehörig vinst

Underhållsbidrag som betalats som ett engångsbelopp men senare visat sig sakna grund kunde förordnas att återbäras även till den del det erlagda beloppet hänförde sig till tiden före anhängiggörandet av talan.