Erstatning. Oppreisning. Sinnsyk skadevolder

En person som var psykotisk (paranoid schizofren) på gjerningstidspunktet, ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk med kniv mot sikkerhetsvakt på et hotell. Fornærmete ble påført varig medisinsk invaliditet på 20 % og varig psykisk minsteinvaliditet på 25 % og framsatte krav om oppreisning (erstatning for ikke økonomisk skade). Etter skadeserstatningsloven § 1-3 kan en sinnsyk pålegges erstatningsansvar etter en rimelighetsvurdering. Høyesterett la til grunn at det også gjelder oppreisning. Etter § 3-5 kan oppreisning tilstås ved forsettlig eller grovt uaktsom skade på person. Skadevolder hadde i dette tilfelle påført skaden forsettlig i lovens forstand. Selv om den skadegjørende handlingen alene skyldtes sinnsykdommen som medførte at han ikke hadde evne til realistisk å vurdere sitt forhold til omverdenen, og han dessuten hadde meget begrenset økonomisk evne, tilkjente Høyesterett oppreisning med kr 50.000. Det forhold at skadelidte kan få dekket krav på erstatning og oppreisning gjennom voldsoffererstatningsloven ble ikke tillagt betydning. Dissens 3-2. Mindretallet viste blant annet til at oppreisning er reservert for tilfeller hvor skadevolderen er sterkt å bebreide og stemte for frifinnelse.