Erstatning utenfor kontrakt. Objektivt ansvar. Brudd på kabel

Et nettselskap – eier av overføringsnett for elektrisk kraft – ble påført tap som følge av at en entreprenør ved sprengning ødela en av selskapets strømførende kabler. Reparasjon av kabelen ble dekket av entreprenørens forsikringsselskap. Nettselskapets krav om dekning av

såkalt KILE-kostnad på ca. 78.000 kr ble imidlertid bestridt. KILE-kostnaden (Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved Ikke Levert Energi) er en offentlig fastsatt ordning som medfører at netteiere ved strømbrudd påføres en kostnad som beregnes i forhold til antall berørte sluttbrukere. Selv om de økte kostnadene skyldtes en offentlig regulering – en ny type økonomisk tap – var det ikke grunn til å fravike vanlig erstatningsutmåling – sammenlikning av skadelidtes økonomiske situasjon før og etter skaden. Forsikringsselskapets innvending om at KILE-kostnaden må sidestilles med et tredjemannstap (noe som normalt ikke erstattes), førte heller ikke fram, selv om ordningen kunne sies å overføre sluttbrukernes tap til nettselskapet. Dissens 4-1.