Skadestånd utom kontraktsföhållanden. Ersättning för olagligt anhållen. Uppenbart ogrundat yrkande. Process

A, som hade fått sitt uppehälle genom prostitution, hade varit förhindrad att utöva denna verksamhet medan hon var häktad. Med stöd av lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd krävde A ersättning för detta inkomstbortfall. Prostitution anses enligt rättsordningen strida mot god sed. Rättshandlingar och avtalsvillkor som strider mot god sed har allmänt ansetts vara ogiltiga och krav som baserar sig på sådana kan inte verkställas och åtnjuter inte heller eljest rättsskydd. Yrkandet var således uppenbart ogrundat och talan fick genast förkastas utan att stämning utfärdades. (Omröstn.)

RB 5 kap 6 § 2 mom