Skadestånd utanför kontraktsförhållande. Offentligt samfunds skadestånds- ansvar. Ersättningsgill skada

Polisen hade underlåtit att inom rimlig tid slutföra en förundersökning i ett ärende som gällde körning under påverkan av rusmedel. Ett temporärt körförbud som utfärdats av en polisman för den misstänkta A hade fortgått i nästan fyra år. A ansågs ha lidit ekonomisk skada på grund av den olägenhet som förlusten av körrätt medfört. Staten ålades att utge ersättning till A för olägenheten.

SkL 5 kap 1 §