Avtalerett. Legitimasjon. Erstatning

Det ble inngått avtale mellom et slakteriselskap A og oppdrettselskap B om slakting av laks. I avtalen var det tatt forbehold om at avtalen måtte godkjennes av styret i selskap C med store eierinteresser i B. Cs styre godkjente avtalen med to forbehold som imidlertid ikke ble oppfylt. Daglig leder med tegningsrett i C meddelte likevel A at styret hadde hevet forbeholdene. Høyesterett la til grunn at daglig leders fullmakt etter aksjeloven § 6-31 ikke bare gjelder rettslige disposisjoner, men også omfatter meddelelser om faktiske forhold om innholdet av styrevedtak. Avtalen ble derfor bindende for selskapet, selv om det forelå overskridelse av myndighet, § 6-33. A ble tilkjent erstatning på grunn av mislighold.