Arvsrätt. Familjerätt. Makars förmögenhetsförhållanden. Boutredning

Boutredningsmannen i X:s dödsbo krävde betalning av X:s änka B för dödsboets fordran på henne. Eftersom det för boutredningen var nödvändigt att driva in dödsboets fordran ålades B att betala fordran till dödsboet, fastän hon eventuellt skulle komma att få utjämning vid avvittringen (bodelningen).

ÄB 19 kap 12 § 1 mom (40/1965) och 16 § 1 mom