Köp av lös egendom. Godtrosförvärv.

A köper en båt av B. Innan köpet blir sakrättsligt skyddat utmäts båten för B:s skulder och säljs på exekutiv auktion till C. A väcker talan mot C och begär att få ut båten mot lösen i enlighet med reglerna i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. Talan har ogillats. Lagrum: 14 kap. 1 och 2 §§ utsökningsbalken samt 5 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre.