Tingsrett. Allmenhetens ferdselsrett

Spørsmål om allmenhetens ferdselsrett på en sti over fritidseiendom i strandsonen. Til tross for at trafikken på stien til tider var svært stor, og det fantes alternativ sti, ble bruken av stien ikke ansett å være til utilbørlig fortrengsel for eieren. Stien ble ikke ansett å gå over innmark, jf. friluftsloven § 1a.