Ekspropriasjon. Verdsettelse. EMK.EØS

Som vilkår for å få erverve en konsesjonspliktig fritidseiendom ble kjøperen pålagt å videreselge en del av eiendommen til staten for å tilgodese friluftsinteresser. Vederlaget ble fastsatt ved skjønn etter omsetningsverdien uten at det ble tatt hensyn til verditap påført resteiendommen. Høyesterett fant at konsesjonsvilkåret ikke var et ekspropriasjonsinngrep som ga krav på full erstatning etter Grunnloven § 105 eller ekspropriasjonsloven, og at EMK protokoll 1 art. 1 i utgangspunktet ikke beskyttet retten til å erverve eiendom. Dissens 4-1. Konsesjonsvilkåret og erstatningsutmålingen kunne ikke karakteriseres som uforutsigbart eller vilkårlig. Det forelå ingen grenseoverskridende elementer som kunne bringe EØS-retten til anvendelse, og anførsler bygget på prinsippet om fri bevegelighet av kapital og ikke-diskriminering førte ikke fram.