Strafferett. Sedelighetsforbrytelse. Uskyldspresumsjonen. EMK

Høyesterett kom til at uskyldspresumsjonen i EMK art. 6 nr. 2 var til hinder for å anvende etter sin ordlyd bestemmelsen i straffeloven § 195 tredje ledd om at villfarelse om barnets alder ikke fritar for straff ved seksuell omgang med barn under 14 år. For å oppnå samsvar med konvensjonen, må det i bestemmelsen innfortolkes en tilsvarende reservasjon som i 196 tredje ledd, hvoretter villfarelse om alder ikke utelukker straffeskyld «med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte». Enstemmig plenumsavgjørelse, men to dommere hadde egen begrunnelse.