Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Förlikning. Avtal

A hade begått brott mot B. I ett förlikningsförfarande hade A och B skriftligt kommit överens att A skulle erlägga skadestånd 250 euro inom viss tid. Enligt avtalet hade B inga krav efter det att A hade erlagt skadeståndet. A försummade att betala den överenskomna summan.

I en senare rättegång krävde B skadestånd 1 200 euro. A motsatte sig kravet till den del det översteg det belopp man hade avtalat om. HD konstaterade att A hade väsentligt brutit mot avtalet och att B hade rätt att kräva full ersättning för skadan. Beloppet fastställdes i enlighet med de lägre domstolarna till 1 000 euro.