Trygderett. Yrkesskade. Røyking

En kvinne hadde fått lungekreft etter i lengre tid både å ha røkt selv og vært utsatt for passiv røyking under arbeidet. Spørsmålet i saken var om sykdommen i sin helhet skulle godkjennes som yrkesskade i forhold til folketrygdloven. Høyesterett la til grunn at den passive røykingen ikke var hovedårsak til lungekreften, og det var derfor riktig at sykdommen bare delvis var godkjent som yrkesskade. Betingelseslæren i erstatningsretten, jf. P-pilledom II, Rt. 1992 s 64 o.a., gjelder ikke i denne sammenheng.