Handelsbolag. Preskription.

En bolagsmans ansvar för ett handelsbolags förpliktelser har ansetts inte bli föremål för särskild preskription efter bolagsmannens utträde ur handelsbolaget.

Lagrum: 2 kap. 20 och 22 §§ lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

Jfr Nord Domss 1989 s. 116 och nr 1/2005 ref nr 74 (s. 23).