Arvsavstående. Arvskifte. Efterarv.

Vid makes död har den efterlevande maken avstått från sin rätt vid arvskiftet till förmån för den avlidne makens barn. Barnen, som vid den efterlevande makens död saknade rätt till efterarv, ansågs inte arvsberättigade i den mening som avses i 3 kap. 8 § ärvdabalken. Diss. Lagrum: 3 kap. 2 och 8 §§, 18 kap. 1 § och 19 kap. 1 § ärvdabalken.

Jfr Nord. Domss. 1993 s. 170.