Testamente. Klander av testamente. Laglott. Ändring av talan.

Ett i mål om klander av testamente framställt andrahandsyrkande om jämkning för utfå-ende av laglott har ansetts inte utgöra en ändring av talan i den mening som avses i 13 kap. 3 § rättegångsbalken.

Lagrum: 13 kap. 3 § rättegångsbalken samt 14 kap. 5 § och 7 kap. 3 § ärvdabalken.

Jfr Nord Domss nr 2/2004 ref nr 32 (s. 13).