Selskapsrett. Utbytte

Utbyttet i et aksjeselskap var blitt fastsatt av retten i medhold av aksjeloven § 8-4. Høyesterett fant at utbyttet skulle fordeles ut fra antall aksjer på tidspunktet for generalforsamlingen (og ikke etter det lavere antall på domstidspunktet).