Utvisning. Forholdsmessighet. Menneskerettigheter

Pakistansk statsborger bosatt i Norge ble vedtatt utvist med to års innreiseforbud på grunn av domfellelse for legemsfornærmelse og dokumentfalsk, jf. utlendingsloven § 29 første ledd bokstav c. Vedtaket ble kjent ugyldig. Høyesterett fant at vedtaket innebar et uforholdsmes sig tiltak overfor hans familie på grunn av særlige omstendigheter knyttet til belastningen for vedkommendes barn på 9,8 og 4 år som var født i Norge og norske statsborgere. Forholdet til EMK og FNs barnekonvensjon ble vurdert. Uttalt at prinsippet om barnets beste må trekkes inn i vurderingen av om et utvisningsvedtak er forholdsmessig, når den som utvises, har barn i riket.