Tvangsfullbyrdelse. Fravikelse fra asylmottak. Menneskerettigheter

Asylsøker som hadde fått avslag på søknad om asyl og arbeids- og oppholdstillatelse, måtte fravike asylmottaket. Kjæremålsutvalget viste til at asylsøkeren selv hadde valgt å forbli i landet, og at fortsatt opphold på asylmottaket ikke var påkrevet etter EMK art. 3.