Särskilda kontraktsförhållanden. Köp av fast egendom. Tolkning av köpevillkor.

En fastighet hade köpts för uppförande av ett köpcentrum. I köpebrevet hade priset lämnats att bero av våningsytans storlek enligt den detaljplan som skulle fastställas av kommunen. Fråga om hur prisvillkoret, i synnerhet hänvisningen till våningsyta, skulle tolkas beträffande en galleria samt parkeringshallen och vissa accessoriska utrymmen som tilläts enligt bestämmelserna i planen. Eftersom parterna inte definierat vad som skulle avses med våningsyta ansågs tolkningen böra utgå från den innebörd begreppet hade i byggnadslagstiftningen. Således ansågs att gallerians yta skulle beaktas som våningsyta, men däremot inte parkeringshallen eller de accessoriska utrymmena. (Delvis dissens 4-1.)