Arbejds- og tjenestemandsret. Forvaltningsret.

Udtalt, at et ansættelsesforhold i det offentlige forligsmæssigt kan bringes endeligt til ophør ved indgåelse af en aftale om fratræden, og at en sådan aftale ikke kan anfægtes med henvisning til tilsidesættelse af forvaltningsprocessuelle regler om notatpligt, partshøring og begrundelse. Sagen angik en fratrædelsesaftale indgået under medvirken af en tjenestemands fagforening med en kommune, der havde optrådt som loyal aftalepart, til fuld og endelig afgørelse, og der var ikke oplyst omstændigheder, som gav grundlag for aftaleretlig tilsidesættelse af afkaldet på at rejse yderligere krav.