Trafikskadeersättning.

Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader avseende vissa åtgärder som utförts på allmän väg efter en trafikolycka. Dissens, dock endast i fråga om motiveringen.

Lagrum: 8, 9 och 11 §§ trafikskadelagen (1975:1410), 5 kap.7 § skadeståndslagen (1972:207) samt 26 § väglagen (1971:948).