Avtals ogiltighet. Lagstridig handling. Entreprenad. Skäligt belopp. Fast pris. Löpande räkning. Svartjobb. Kvittolöst arbete.

Den som träffat avtal med annan om arbete som skulle utföras åt denne för visst pris, vilket förutsatt att kvitto inte skulle lämnas och att intäkterna inte skulle deklareras, har inte ansetts vara berättigad att påfordra betalning för arbetet med högre skäligt belopp, när kvitto krävts.

Jfr Nord. Domss. 1993 s. 53 och Nord. Domss. nummer 1/2003 ref nr 11 (s. 9).