Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Personskada. Närstående.

A. hade gjort sig skyldig till dråp på en finsk medborgare, född 1946, genom att skjuta honom i bröstet. Denne hade fyra barn, födda 1966-1973. Målet gällde i Högsta domstolen frågan om storleken på den ersättning för personskada i form av psykiska besvär som A. skulle utge till de fyra barnen. Skadestånden bestämdes till 50 000 kr för ettvart av de fyra barnen.

Lagrum: 5 kap 1 § 1 st. 3 och 2 § 1 st 3 skadeståndslagen (1972:207).

Jfr Nord. Domss. 1993 s. 84, 1996 s. 338. (Se även NJA 1966 s. 509 och NJA 2000 s. 521).