De arktiske havområdene er blant områdene i verdenshavet som vil få størst temperaturøkningen som følge av menneskeskapte klimaendringer. Akkurat nå smelter havisen i rekordfart. Havis er avgjørende for de polare marine økosystemer av flere grunner. Den er et habitat for fotosyntetiske alger og bakterier om sommeren, og den gir beskyttelse for virvelløse dyr og fisk under polarnatten når fravær av solen ikke stimulerer til vekst av planteplankton. Om våren når solen kommer tilbake og isen smelter, frigjøres det milliarder av mikroorganismer i overflatevannet. Disse habitatene blandes og det dannes forhold som stimulerer til store algeblomstringer rundt iskanten. Algeoppblomstringene er helt avgjørende for den totale biomasseproduktiviteten i polarhavet. Hvis iskanten flytter seg nordover og forsvinner, vil dette ha dramatiske effekter både med tanke på tap av biodiversitet, men også tap av viktige økosystemfunksjoner som er dannet og opprettholdt av et yrende mikroskopisk liv som er unikt tilpasset de ekstreme forholdene som havisen som habitat byr på.