Det er forventet at de pågående klimaendringene vil forandre de globale havstrømmene. Endringer i havstrømmene vil igjen påvirke prosessene som styrer grunnstoffenes kretsløp i naturen (biogeokjemien), og dermed livsvilkårene i alle de marine økosystemene. Noen slike effekter er allerede observert. I flere havområder har varmere vann ført til mindre oksygen i vannet. For å forstå de biogeokjemiske endringene og hvor alvorlige konsekvensene av disse endringene vil bli, har vi gjort studier med den norske jordsystemmodellen. Resultatene viser at karbonnivået i havene vil øke betraktelig på grunn av økt opptak av atmosfærisk karbon, som igjen stammer fra menneskelige utslipp. Mer karbon i havet fører til surere vannmasser og økt mineraldannelse av karbon på grunn av biologiske prosesser. Surere hav er en alvorlig konsekvens av de menneskeskapte utslippene, og vår studie viser at havforsuringen vil fortsette i tusener av år selv om vi hadde stoppet alle utslipp i dag. Selv om vi kommer til å aktivt fange og trekke karbondioksid ut av atmosfæren, så viser vår forskning at havforsuringen vil fortsette. Havstrømmene transportere både næringsstoffer, gifter og altså karbondioksid, eller surt vann om du vil, som kan ha stor påvirkning på de biogeokjemiske forholdene. Så selv små endringer i havstrømmene, vil føre til endringer i biogeokjemiske prosesser. For å utvikle effektive mottiltak må vi i fremtiden holde et nøye oppsyn med disse endringene.