Fjellbjørkemåler og liten frostmåler er to nattsommerfugler som har sykliske populasjonssvingninger i fjellbjørkeskogen i Skandinavia. Populasjonstopper kommer med omtrent ti års mellomrom, og tettheten av målere i toppår kan være flere tusen ganger høyere enn i bunnår. Selv om syklusene er godt beskrevet ved hjelp av lange tidsserier er årsaken til svingningene dårlig forstått. Antibeitestoffer hos bjørka blir ofte fremholdt som årsaken til syklusene i media, selv om denne hypotesen har svært begrenset støtte i forskningsresultater. Sykliske svingninger i solflekkaktivitet har også blitt forkastet som årsak til målersyklusene. Naturlige fienders rolle i syklusene er fortsatt omdiskutert på grunn av sprikende forskningsresultater. Målersyklusene spiller uansett en viktig rolle i fjellbjørkeksogen, da målerne er mat for mange andre arter og kan forårsake alvorlige skader på skogen i toppår.