Det er mulig at der kan findes flere veier frem til løsningen av problemet om en tilfredsstillende praktisk veirvarsling. Det er tænkelig at der blandt disse ogsaa kan findes bekvemme veier, som fører forbi eller utenom det strenge krav om fuld forstaaelse av de fænomener hvis utvikling man skal forutsi. For saadanne veier har jeg for min personlige del ingen interesse. Jeg interesserer mig kun for den vei, som fører ret frem gjennem det ubønhørlige krav om den fulde forstaaelse.

Om denne vei er besværlig, saa har man i hvert fald en sikker ledetraad. Grundtanken er denne: Alle atmosfæriske processer forløper efter fysikens love, først og fremst mekanikens og termodynamikens. Al nødvendig viden for at bestemme fremtidens veir sitter vi derfor i virkeligheten inde med. Den er nedlagt i mekanikens og termodynamikens ligninger, eller almindeligere i fysikens ligninger. Disse indeholder svar paa ethvert spørsmaal om fremtidens veir, naar kun iagttagelserne gir os de konkrete data som vi skal regne med. Opgaven om at bestemme fremtidens veir kan derfor reduceres til løsningen av to specielle opgaver: 1. Den praktiske, tilveiebringelsen av de nødvendige konkrete data gjennem observationer. 2. Den teoretiske, at utarbeide metoderne for at bringe den i ligningerne nedlagte viden i anvendelse paa observationerne.