Overleving hos lakseungar vart testa i eit smitteforsøk med Gyrodactylus salaris (gyro). Testfisken var avkom etter villfisk frå tre gyro-infiserte elvar og tre nærliggande gyro-frie elvar. Forsøket viste at lakseungar frå dei gyro-infiserte laksestammene hadde høgare overleving enn lakseungar frå dei gyro-frie stammene. Det tyder på at det har skjedd eit naturleg utval for større motstandskraft mot gyro hos laksen i dei gyro-infiserte laksestammene.