Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god i 2016. De store kommersielle fiskebestandene høstes bærekraftig og nivåene av forurensning er gjennomgående lave. Unntakene fra god tilstand gjelder i første rekke sjøfugl, der flere arter har minket betydelig, og enkelte mindre fiskebestander som er på lave nivåer på grunn av tidligere overfiske. Hva skjer i Norskehavet, er bæreevnen for viktige komponenter i økosystemet nådd?