Torskebestanden i Barents­ha­vet er for tiden verdens største, men historisk har det vært store svingninger. Noe av dette kan tilskrives fiskeriene, men det er også mange naturlige årsaker som ligger bak. Spesielt er det stor år-til-år variasjon i hvor mange nye fisk som kommer inn i den fiskbare bestanden, såkalt rekruttering. Dødeligheten i de første periodene i torskens liv er svært høy, men også svært varierende. I denne artikkelen ser vi på hvordan miljøtilstand og biologiske faktorer virker inn på de ulike tidlige livsstadiene som egg, larver og småfisk.